คอร์สตัวอย่าง

การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ ป.3
ตอนที่ 01 การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์ ป.3
ระบบหายใจ ชีววิทยา ม.5
ตอนที่ 01 ระบบหายใจ
ชีววิทยา ม.5
อ่าน เขียน เรียนรู้อักษรไทย 2/9 ภาษาไทย ป.1
ตอนที่ 02 อ่าน เขียน เรียนรู้อักษรไทย 2/9
ภาษาไทย ป.1

Kids English
Animation of Number
Episode 02 Animation of Color
English M.6 Episode 02 Simple past and Present perfect
English M.6 Episode 02 Simple past and Present perfect
อักษรควบ ภาษาไทย ป.4
ตอนที่ 02 อักษรควบ
ภาษาไทย ป.4
ตอนที่ 01 วิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ ป.1
ตอนที่ 01 วิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ ป.1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 2/4 สังคมศึกษา ม.5
ตอนที่ 02 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 2/4 สังคมศึกษา ม.5
ธรรมชาติของภาษา 2/2 ภาษาไทย ม.5
ตอนที่ 02 ธรรมชาติของภาษา 2/2
ภาษาไทย ม.5
การเขียนเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย ม.1
ตอนที่ 02 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทย ม.1
การรักษาดุลยภาพ 1/5 ชีววิทยา ม.4
ตอนที่ 01 การรักษาดุลยภาพ 1/5
ชีววิทยา ม.4
Dialogue 1 Check
Dialogue 1 Check