ความนิยม

ครูสิทธิ์ สุรสิทธิ์ หวังภาษิต

ตอนที่ 13 ทศนิยมและเศษส่วน 2/6 คณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ทศนิยม ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง เช่น การวัดความยาว อุณหภูมิของอากาศ การคิดราคาสินค้า การคิดภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้หน่วยที่เป็นจำนวนเต็มนั้นไม่เพียงพอ ยังมีปริมาณที่เป็นเศษของหน่วยหรือไม่เต็มหน่วย จึงต้องมีระบบการเขียนตัวเลขแทนปริมาณเหล่านั้น ที่เรียกว่า ระบบทศนิยม ซึ่งตกลงกันเป็นสากลให้ใช้ จุด " . " เรียกว่า "จุดทศนิยม" คั่นระหว่างจำนวนเต็มกับ เศษของหน่วย เศษส่วน หมายถึง ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม เศษส่วนจะประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วน
เศษส่วน มี 3 ชนิด คือ
1.เศษส่วนแท้ ได้แก่เศษส่วนที่ค่าของตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน
2.เศษส่วนเกิน ได้แก่ เศษส่วนที่ค่าของตัวเศษมากกว่าตัวส่วน
3.เศษส่วนจำนวนคละ ได้แก่ เศษส่วนที่มีจำนวนเต็มรวมกับเศษส่วนแท้

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด