ความนิยม

ครูสิทธิ์ สุรสิทธิ์ หวังภาษิต

ตอนที่ 39 จำนวนและตัวเลข 1/5 คณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

จำนวน หมายถึง ปริมาณในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงให้ทราบว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด เช่น แสดงปริมาณของ คน สัตว์ พืช หรือสิ่งของต่างๆ เป็นต้น
ตัวเลข หมายถึง สัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เขียนแทนจำนวน ระบบจำนวนที่เรานิยมใช้ คือ ระบบตัวเลขฮินดูอารบิก ซึ่งประกอบด้วย"เลขโดด" สิบตัว ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด