ความนิยม

ครูตุ๊ก โศภิน งามอุดม

ตอนที่ 01 มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา
สังคมศึกษา ป.5

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ความสำคัญของศาสนา แบ่งเป็น 2 แบบ ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม พุทธศาสนาทำให้เกิดมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรม 2 ด้านคือ1.) มรดกด้านรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรม 2.)มรดกด้านจิตใจ เป็นการใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางใช้ชีวิต ยืดหลักการทำความดีละเว้นความชั่ว การเชื่อในเรื่องผลกรรม ซึ่ง พุทธศาสนาสร้างเอกลักษณ์ให้คนไทยมีน้ำใจ มีความอ่อนโยน มีมารยาทงดงาม

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด