ความนิยม

ครูตุ้งติ้ง วัชราภรณ์ ผุยหัวโทน

ส่วนตัวตุ้งติ้งมองว่า สังคม เป็นวิชาที่ยากจริง แต่ก็สนุกทุกครั้งที่ได้เรียน ... อีกอย่างการเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว จะทำให้การเรียนสนุกขึ้น

ตอนที่ 02 การปลงอายุสังขาร
สังคมศึกษา ป.6

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ปลงสังขาร เป็นการปล่อยวางสังขารร่างกายตนเองว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่แน่นอน ส่วนปลงอายุสังขาร เป็นคำที่ใช้กับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ พระองค์ทรงปลงพระทัยที่จะเสด็จปรินิพพานแน่นอน ; ปัจฉิมสาวก หมายถึง เรื่องราวพระอัครสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานบวชให้ คือ สุภัททะ ; ปรินิพพานก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน1วันได้เสวยสุกรที่นายจุนทะทำถวายเกิดอาพาธพระองค์จึงตรัสว่า “บิณฑบาตที่มีอนิสงส์ที่สุดมี2อย่างคือ เมื่อตถาคต(พระพุทธเจ้า)เสวยแล้วตรัสรู้และเมื่อเสวยแล้วปรินิพพาน” ; วันอัฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ; สังเวชนียสถาน สถานที่ตั้งแห่งความสังเวช ; พระราธะ

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด