ความนิยม

ครูอุ้ม ลฎาภา สอนเฉลิม

ตอนที่ 01 มาตราตัวสะกด
ภาษาไทย ป.3

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

มาตราตัวสะกด คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำมีทั้งหมด9มาตราได้แก่ มาตราแม่ ก กา คือคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระและวรรณยุกต์บางคำมีตัวการันต์แต่ไม่มีตัวสะกด ; 1.)มาตรา แม่ กง คือคำที่สะกดด้วย ง ; 2.)มาตรา แม่ กม คือคำที่สะกดด้วย ม ; 3.)มาตรา แม่ เกย คือคำที่สะกดด้วย ย ; 4.)มาตรา แม่ เกอว คือคำที่สะกดด้วย ว ; 5)มาตรา แม่ กน คือคำที่สะกดด้วย น และมียังมีคำที่ตัวสะกดด้วย ย ญ ณ ณ ล ฬ และ รร อ่านออกเสียงเหมือน น สะกด ; 6.)มาตรา แม่ กก คือคำที่สะกดด้วย ก และมียังมีคำที่ตัวสะกดด้วย ข ค ฆ อ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด; 7.)มาตรา แม่ กบ คือคำที่สะกดด้วย บ และมียังมีคำที่ตัวสะกดด้วย ป ภ พ ฟ อ่านออกเสียงเหมือน บ สะกด ; 8.)มาตรา แม่ กด มีคือคำที่สะกดด้วย ด และมียังมีคำที่ตัวสะกดด้วย จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส อ่านออกเสียงเหมือน บ สะกด

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด