ความนิยม

ครูนัช ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์

ตอนที่ 01 โครงสร้างทางสังคมและสถาบันทาง สังคมศึกษา ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

โครงสร้างทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนหนึ่งที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว สถาบันทางสังคม แบ่งออกเป็น 5 สถาบัน คือ ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนาและการเมือง

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด