ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 20 สารเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 2/3
ชีววิทยา ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ในสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน จะมีปริมาณของสารแตกต่างกัน เช่น พืชและสัตว์ก็จะมีปริมาณของสารต่างๆไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังพบว่าสารเหล่านี้ บางประเภทมีธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบและบางประเภทไม่มี นักวิทยาศาสตร์ จึงได้จำแนกสารออกเป็น 2 ประเภท คือ สารอนินทรีย์ เช่น แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส เป็นต้น และสารอินทรีย์

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด