ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 22 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
ชีววิทยา ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ความหมายของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถระบุให้สมบูรณ์ได้ด้วยข้อความสั้นๆ ดังนั้นจึงพิจารณาโดยใช้สมบัติของสิ่งมีชีวิต ดังนี้ 1. ความมีระเบียบแบบแผน 2. มีเมทาบอลิซึม 3. มีการรักษาดุลยภาพ 4. การเคลื่อนไหว 5. การปรับตัว 6. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 7. การสืบพันธุ์ 8.การเจริญ 9.การสืบทอดทางพันธุกรรม 10. มีวิวัฒนาการ

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด