คอร์สตัวอย่าง

ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาไทย ม.3
ตอนที่ 01 ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาไทย ม.3
การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ภาษาไทย ม.2
ตอนที่ 02 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ
ภาษาไทย ม.2
การปรับตัวและพฤติกรรมสัตว์ วิทยาศาสตร์ ม.2
ตอนที่ 02 การปรับตัวและพฤติกรรมสัตว์ วิทยาศาสตร์ ม.2
Dialogue 1 Go to the market.
Dialogue 1 Go to the market.
โครงสร้างของพืช วิทยาศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 01 โครงสร้างของพืช
วิทยาศาสตร์ ป.4
เสียงในภาษาไทย ภาษาไทย ป.6
ตอนที่ 01 เสียงในภาษาไทย
ภาษาไทย ป.6

English for you P.4
Countable & Uncountable noun
English P.4 Episode 01 Countable & Uncountable noun
Dialogue 2 Traveling together
Dialogue 2 Traveling together
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ม.3
ตอนที่ 01 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ ม.3
สมบัติการบวก และการเปลี่ยนกลุ่ม คณิตศาสตร์ ป.5
ตอนที่ 01 สมบัติการบวก และการเปลี่ยนกลุ่ม คณิตศาสตร์ ป.5
ร่างกายของเรา 2/2
ตอนที่ 02 ร่างกายของเรา 2/2
วิทยาศาสตร์ ป.6
การนำพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชาติไทย สังคมศึกษา ป.5
ตอนที่ 02 การนำพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชาติไทย
สังคมศึกษา ป.5