คอร์สตัวอย่าง

Dialogue 1 It's nice to meet you.
Dialogue 1 It's nice to meet you.
ปริมาณสัมพันธ์ 1/3 เคมี ม.5
ตอนที่ 01 ปริมาณสัมพันธ์ 1/3
เคมี ม.5
การเขียนเรียงความ ภาษาไทย ม.4
ตอนที่ 02 การเขียนเรียงความ
ภาษาไทย ม.4
ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 1/5 ภาษาไทย ม.6
ตอนที่ 01 ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 1/5 ภาษาไทย ม.6
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฟิสิกส์ ม.5
ตอนที่ 01 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฟิสิกส์ ม.5
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 1/3 เคมี ม.6
ตอนที่ 01 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 1/3
เคมี ม.6
ร่างกายของเรา 1/2 วิทยาศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 01 ร่างกายของเรา 1/2 วิทยาศาสตร์ ป.6
ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาไทย ม.3
ตอนที่ 01 ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาไทย ม.3
English P.5 Episode 01 Reflexive Pronoun
English P.5 Episode 01 Reflexive Pronoun
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คริสต์ และอิสลาม สังคมศึกษา ป.4
ตอนที่ 02 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คริสต์ และอิสลาม สังคมศึกษา ป.4
Dialogue 2 Raining day
การดำรงชีวิตของพืช 2/2 วิทยาศาสตร์ ป.2
ตอนที่ 02 การดำรงชีวิตของพืช 2/2
วิทยาศาสตร์ ป.2