คอร์สตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1/5 คณิตศาสตร์ ม.6
ตอนที่ 01 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1/5 คณิตศาสตร์ ม.6
การแบ่งเซลล์ 2/2 ชีววิทยา ม.6
ตอนที่ 02 การแบ่งเซลล์ 2/2
ชีววิทยา ม.6
ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 2/2 ฟิสิกส์ ม.6
ตอนที่ 02 ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 2/2 ฟิสิกส์ ม.6
Dialogue 2 Bounced check
Dialogue 2 Bounced check
English P.1 Episode 01 Noun
English P.1 Episode 01 Noun
เสียงในภาษาไทย ภาษาไทย ป.6
ตอนที่ 01 เสียงในภาษาไทย
ภาษาไทย ป.6
ลำดับอนุกรม 2/4 คณิตศาสตร์ ม.5
ตอนที่ 02 ลำดับอนุกรม 2/4 คณิตศาสตร์ ม.5
การนำพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชาติไทย สังคมศึกษา ป.5
ตอนที่ 02 การนำพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชาติไทย
สังคมศึกษา ป.5
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฟิสิกส์ ม.5
ตอนที่ 01 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฟิสิกส์ ม.5

เผือกสาระ
คำว่า คะ/ค่ะ ที่ถูกต้องสะกดอย่างไร ?
ตอนที่ 00 คำว่า คะ/ค่ะ ที่ถูกต้องสะกดอย่างไร ?
การรักษาดุลยภาพ 2/5 ชีววิทยา ม.4
ตอนที่ 02 การรักษาดุลยภาพ 2/5
ชีววิทยา ม.4
Dialogue 1 Broken arm
Dialogue 1 Broken arm