คอร์สตัวอย่าง

จำนวนนับไม่เกิน 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.3
ตอนที่ 01 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.3
หารร่วมมากและคูณร่วมน้อย ครั้งที่ 2 คณิตศาสตร์ ม.1
ตอนที่ 02 หารร่วมมากและคูณร่วมน้อย ครั้งที่ 2 คณิตศาสตร์ ม.1
Dialogue 1 Asking for direction
Dialogue 1 Asking for direction
จำนวนคู่และจำนวนคี่ คณิตศาสตร์ ป.2
ตอนที่ 02 จำนวนคู่และจำนวนคี่ คณิตศาสตร์ ป.2
อ่าน เขียน เรียนรู้อักษรไทย 1/9 ภาษาไทย ป.1
ตอนที่ 01 อ่าน เขียน เรียนรู้อักษรไทย 1/9
ภาษาไทย ป.1
ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
ตอนที่ 01 ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คริสต์ และอิสลาม สังคมศึกษา ป.4
ตอนที่ 02 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คริสต์ และอิสลาม สังคมศึกษา ป.4
จำนวนนับ 6 ถึง 9 คณิตศาสตร์ ป.1
ตอนที่ 02 จำนวนนับ 6 ถึง 9 คณิตศาสตร์ ป.1
ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 2/5 ภาษาไทย ม.6
ตอนที่ 02 ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 2/5 ภาษาไทย ม.6
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล สังคมศึกษา ม.3
ตอนที่ 01 วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล
สังคมศึกษา ม.3
อัตราส่วนร้อยละ คณิตศาสตร์ ม.2
ตอนที่ 01 อัตราส่วนร้อยละ คณิตศาสตร์ ม.2
มาตราตัวสะกด ภาษาไทย ป.3
ตอนที่ 01 มาตราตัวสะกด
ภาษาไทย ป.3